VAD SÄGER LAGEN?

Alternativmedicinsk behandling av människor är reglerad genom Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). Nedan följer ett utdrag ur den del av lagen som reglerar medicinsk verksamhet av dem som inte har särskild behörighet, populärt kallat "Kvacksalverilagen".

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Kapitel 4: Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Bestämmelserna gäller dock inte den som enligt 1 kap. 4 § tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. (Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det. min anm)

2 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (1988:1472) är anmälningspliktiga sjukdomar, (Gäller bland annat polio, hepatit B, gonorré, infektion av HIV, hepatit A och klamydia., min anm)
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
3. undersöka eller behandla annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
4. behandla annan med användande av radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, eller
6. prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser.

3 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte undersöka eller behandla barn under åtta år.

 

 

Motsvarande lag finns inte när det gäller behandling av djur. Där har man istället valt att endast reglera veterinärernas verksamhet.

Alternativmedicisk verksamhet är alltså helt oreglerad när det gäller behandling av djur, såvida den som behandlar inte är veterinär. Som grund för beslutet finns bland annat en omfattande regeringsutredning på 239 sidor: Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur (SoU 2001:16). Den intresserade kan ladda hem utredningen som PDF-fil från Jordbruksdepartementets hemsida. Adressen dit hittar du bland mina länkar.

...om behandling av djur
Till startsida...